This page in: Burmese / Chinese / English / French / German / Hebrew / Indonesian / Italian / Japanese / Korean / Portuguese / Russian / Spanish / Thai / Vietnamese

PostgreSQL 11 Press Kit - Burmese

Contents

Original Press Release

၂၀၁၈ခ ွစ 18 ရက - ေန က ေပ ကမ ေခတအမဆ Open Source ေဒတ ေဘစ ျဖစ PostgreSQL 11 က PostgreSQL ကမ လ ဆင တ တကေရး အ ဖ အစညးမ ယန ထတျပန ေျကည လက သည။ PostgreSQL 11 သည ေဒတ ေဘစ စနစ၏အလ စတ တက မာ ျဖစည့ တကတ တ ျမင့မ မာ န ဆကပေနတ အ လနျက မ ေသ ေဒတ ေဘစာ ွင့ အတ ျမင့မ ေသ ကနျပတ အလပမ ဏမာ က အသ ျပသမာ အ ေထ ကေပးပ သည။ ထ အ ပင PostgreSQL 11 သည သသ ထင တ တ တက မာ ျဖစည့ table partitioning စနစ၊ေ ငပးေ ငယစမခန ခ ုိ ငမး လပ လပညးမာ သမးဆညးထ မ ကလညး ထပ ျဖည့ သငးလကျခငး၊query parallelism လညးတ တကေက ငး မ ျခငး အ ပင parallelized ေဒတ အဓပ ါယ ဖင့ဆ ုိင က ထပျဖည့ စကျခငး ွင့ ေမးျမနးခကာ တင အသ အ နးမာ ၏ အက ငအထညေဖ အရနျမင့တငျခငး အ တက just in time (JIT) စစညးထ မ ကလညး မတက ကည။

"PostgreSQL 11 အကြောင်းမူကား, ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေကြောင်းfeatures ငါတို့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအသိုင်းအဝိုင်းသည်အလွန်ကြီးမားdatabases ကိုစီမံခန့်ခွဲရန် PostgreSQL တွေထည့်သွင်းအာရုံစိုက်,"ဘရုစ်ကပြောပါတယ် Momjian တစ်ဦး core ကိုအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင် ၏ အဆိုပါ PostgreSQL ကို Global ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Group မှ ။ ရဲ့သက်သေစွမ်းဆောင်ရည်၏ထိပ်တွင်, "အရောင်းအဝယ်ပမာဏများအတွက်PostgreSQL PostgreSQL 11ဖို့စေသည်။ ကပင်ပိုမိုလွယ်ကူ developer များစကေးမှာကြီးမားတဲ့ data တွေကို applications များ run "

PostgreSQL သည စ၂၀ေကာ္ျက open source တ တက မ ထမ အကိးေက ဇ ရရသည့အ ပင ေဆ ငက (developers) မာ ပမျကက ွစက သည့ open source ွင့ဆကပ ရသည့ေဒတ ေဘစ ျဖစ သည။ အဆပ စမကနးသည နယယအ တငး တင အသအမတျပမ ဆကကရျပ DB-Engines မ “DBMS of the Year 2017” ွင့ SD Times တင 2018 100 အ ဖစေဖ ္ျပ ခငးခရသည။ PostgreSQL 11 သည ေအ က ဘ ၅ ရက ၂၀၁၇ တင PostgreSQL 10 ထကျပ ေန က ပထမဆ အဓက ထကျခငးျဖစည။ PostgreSQL 11 ေန က အသ စကမ သည အမ ျပငင မာ ပ ဝငည့ PostgreSQL 11.1 ျဖစ မည ျဖစျပ ေန ကပအဓက ထကလ မ လက ဏ ရပအသစာ ွင့ PostgreSQL 12 ပငျဖစည။

Increased Robustness and Performance for Partitioning

PostgreSQL 11 သည hash partitioning လ ေခ တ hash key ကအသ ျပျပ ေဒတ မာ ပငးျခာ ကန သတ ုိ ငမးက ျဖည့ စကည၊ PostgreSQL တင ေဒတ ပငးျခာ ကန သတျခငး လက စမးရ အပငးအ ခာ အလက သို မဟတ တ စ ရငးအလက ထပျဖည့ သငးသည။ PostgreSQL foreign data wrapper သ ေသ ေဒတ ေဘစ အ ခမာ က အဆင့ျမင့တငျပ PostgreSQL 11 သည ေဒတ စစညး ုိင စမးရည က တ တကေအ ငျပလပ သည။ postgres_fdw​.

စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူကူညီနိုင်ရန်အတွက် partitions ကို, PostgreSQL 11 ဒေတာအတွက်ဖမ်း-အားလုံး default အ partition ကိုတစ်ဦး partition ကိုသော့နှင့်အဓိကသော့ချက်, နိုင်ငံခြားသော့အညွှန်းကိန်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းမကိုက်ညီမိတ်ဆက် လူအပေါင်းတို့သည်စားပွဲဆင်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း partition ကိုအပေါ်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်းအတန်းများအတွက် partition ကို key ကို updated လျှင် PostgreSQL 11 ကိုလည်းမှန်ကန်သော partition ကိုမှတန်းစီရွေ့လျားကိုအလိုအလျောက်ကိုထောကျပံ့

HOLD FOR QUOTE ABOUT PARTITIONING

PostgreSQL 11 သည ပငးျခာ ကန သတျခငး ဖယ ေရးနညးဗဟ အသစ အသ ျပျပ ပငးျခာ ကန သတကာ က ဖတည့ စစမးမ စမးေဆ င ျမင့တင ကည။ ဒ အ ပင PostgreSQL 11 သည အသ ျပသမာ အ တက အခကအလကာ တံ ျပ လပ တင network overhead ကေလာခေပးျပ လပနးသ ပ ိဂရမ ကဒ ရငးလငးေအ ငျပလပေပးသည့ ပငးျခာ ကန သတျခငး tables မာ ရ န မညျက “upsert” feature ကေထ ကေပးသည။

Transactions Supported in Stored Procedures

ေဆ ငက မာ (developers) သည PostgreSQL တင user-defined အလပ ွစေပ ငး ၂၀ ေကာ္ျက ဖ ခသည၊ သ ေသ ္ PostgreSQL 11 မတငက ယငးအလပာ (functions)သည သတ ၏ လပနးကစ မာ (transactions) က ကယ ငမ ုိ ငမးမလပ ုိငေသးေပ။ PostgreSQL 11 သည အလပ(function)၏ကယညအ တငးရ လပနးကစ မာ က အ ပည့အဝစမခန ခ ေဆ ငက ုိင SQL လပနးစဥ ထည့ သငးခသည၊ ထအရ သည ေဆ ငက မာ (developers) က incremental bulk data loading ပ ဝငည့ ပမအဆငျမင့သည့ server-side လပနးသ ပ ိဂရမာ က ဖ ုိငေအ င လပေဆ ငေပးသည။ SQL လပ လပညးမာ က CREATE PROCEDURE ည နျက မ ျဖင့ ဖ ိုငည၊ CALL ည နျက မ ကအသ ျပျပ လက ေဆ ငကျပ server-side လပညးစနစ ဘ သ စက ျဖစည့ PL/pgSQL, PL/Perl, PL/Python, and PL/Tcl တ က ေထ ကေပးသည။ HOLD FOR QUOTE ABOUT SQL STORED PROCEDURES

Enhanced Capabilities for Query Parallelism

PostgreSQL 11 သည hash joins ျဖင့ ပငးျခာ ကန သတျခငး ေဒတ မာ က ပမထေရ က scan လပ ုိုငျခငး ွင့ parallel sequential scans ျခငး တင ပေဆ င တ တကည့ parallel query လပေဆ င က တ တကေအ ငျပလပ သည။ PostgreSQL သည ယခအခ parallel တင အကယ၍ ညမ်ေအ ငလပ ိုငည့ အျခခ စစမးမ မာ ရလွင UNION ကအသ ျပထ သည့ SELECT စစမးမ မာ က အက ငအထညေဖ သည။ PostgreSQL 11 သည parallelism က မာ စ ေသ ေဒတ အဓပ ါ ယင့ဆ ည နျက မ မာ တင ျဖည့ စကသည၊ အထ သ ဖင့ ​CREATE INDEX​ ည နျက ျခငးအဆင့ကေဆ ငကျခငးျဖင့ ​ ျဖစေပ လ ေသ B-tree အည နးကနး အ တကျဖစည။ မာ စ ေသ ေဒတ အဓပ ါ ယင့ဆ ည နျက မ မာ သည tables သ မဟတ စစမးမ မာ မ အ မငာ ေပ ေပ က ျပ ိငးယဥ္ ုိ ငမးရျပျဖစ၍ CREATE TABLE .. AS​, ​SELECT INTO​, and ​CREATE MATERIALIZED VIEW​ပ ဝငည။

Just-in-Time (JIT) Compilation for Expressions PostgreSQL 11 သည Query execution အ တက လပနးစဥ္ေ တပမျမ ရနအ တက JIT compilation ၏ အထ ေထ ကံေသ အရ မာ ကစတငတက က သည။

ဒ JIT compilation သည WHERE clauses, target စ ရငး, data အစ အဝး, internal လပေဆ ငကခိ ွင့ projections တ ကျမ ေစရန LLVM project ကအသု ျပထ သည။

JIT compilation က အက ငးဆု အသု ျပ ိုင LLVM dependencies က တပငျခငး ျပလပမ ျဖစ တယ။ ဒလလပ အ တက PostgreSQL settings file အ တငး jit = on လပ၍၎ PostgreSQL session မ SET jit=on လပ၍ JIT compilation ကအသု ျပလ ရပ သည။

General User Experience Improvements

PostgreSQL ေဒတ ေဘစ အဆင့ျမင့မ လ ျခငးသည အသု ျပအသငးဝငး ွင့ PostgreSQL တ တကေအ ငေဆ ငကသမာ ၏ ကးစ မ ေ က င့သ ျဖစ သည။ PostgreSQL 11 မ ပ ဝင ေသ တ တကေျပာငးလမအ တက လက ဏ အနညးငယ ေအ က အပ ဒငးေရးသ ေဖ ္ျပထ ပ သည။

  • ALTER TABLE … ADD COLUMN … DEFAULT … function က not NULL default ျဖင့ဖယ ၍ table ေ တ ျပ တဲအခ ျမ နေအ ငျပလပ က သည။
  • 'Covering indexes' ဆတဲ function အသစည INCLUDE clause ကအသု ျပ၍ အသု ျပသမာ အ column အသစာ တ ထည့ ို ငမး ေပးျခငးျဖင့ အထ က ျပပ သည။ ယငး function သည index-only scans ွင့ B-tree index မ index လပ မ ရသ data အမ်းအစ မာ အ တကအသု ဝင သည။
  • အ ခာ တ တကေျပာငးလမမာ မ windows function အ တက RANGE feature သည PRECEDING/FOLLOWING, GROUPS ွင့ frame exclusion တ ကအသု ျပ ိုငည့အခက ျဖစ တယ။
  • PostgreSQL command line မ Keywords အသစာ ျဖစဲ 'quit' ွင့ 'exit' တ သည command line tool မ ထက မ လယ ေအ င ပေဆ ငေပးပ သည။ ဒ PostgreSQL 11 ထကမ
ွင့ပတကည့ ေျပာငးလမမာ စ ရငး အ ပည့စု က, မ ဝငေရ ကတ ေလ လ ိုင သည။ https://www.postgresql.org/docs/11/release-11.html

About PostgreSQL

PostgreSQL သည္ ကမာၻ ့ေခတ္အမွီဆုံး open source database ျဖစ္ျပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေထာင္ေက်ာ္ေသာ အသုံးျပဳသူမ်ား၊အျကံျပဳ ပါဝင္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အဖြဲ ႔အစည္းအမ်ားအျပားသုံးစြဲေသာ database ျဖစ္ပါသည္။ PostgreSQL စီမံခ်က္စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ျပီး Berkeley ရွိ University of California မွာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္၏ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာမႈႏႈန္းမ်ားသည္ မယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပဲရွိခဲ့ပါသည္။ PostgreSQL ၏ ျပီးျပည့္စုံေသာ အခ်က္သည္ထိပ္တန္း ေဒတာေဘ့စ္စနစ္ေတြနွင့္ယွဥ္ႏုိင္ရုံတင္သာမက ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေသာ database အခ်က္အလက္မ်ားရွိမႈ ၊က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳႏုိင္မႈ၊အာမခံခ်က္ရွိမႈ၊တည္ျငိမ္မႈတို႕တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေျကာင္းေတြ႕ရသည္။ PostgreSQL အေျကာင္းပိုမိုသိရွိလိုျပီး၊ PostgreSQL ၏အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပါဝင္ခ်င္သည္ဆိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ website သို႕ဝင္ေရာက္ျကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ PostgreSQL.org

More About the Features

For explanations of the above features and others, please see the following resources:

Where to Download

There are several ways you can download PostgreSQL 11, including:

Other tools and extensions are available on the PostgreSQL Extension Network.

Documentation

PostgreSQL 11 comes with HTML documentation HTML documentation as well as man pages, and you can also browse the documentation online in both HTML and PDF formats

Licence

PostgreSQL uses the PostgreSQL License, a BSD-like "permissive" license. This OSI-certified license is widely appreciated as flexible and business-friendly, since it does not restrict the use of PostgreSQL with commercial and proprietary applications. Together with multi-company support and public ownership of the code, our license makes PostgreSQL very popular with vendors wanting to embed a database in their own products without fear of fees, vendor lock-in, or changes in licensing terms.

Contacts

Website

Email

Images and Logos

PostgreSQL Logo

All logos are available for modification and redistribution under The PostgreSQL Licence. The PostgreSQL name and logo are trademarks of The PostgreSQL Community Association of Canada.

Corporate Support

PostgreSQL enjoys the support of numerous companies, who sponsor developers, provide hosting resources, and give us financial support. See our sponsors page for some of these project supporters.

There is also a large community of companies offering PostgreSQL Support , from individual consultants to multinational companies.

If you wish to make a financial contribution to the PostgreSQL Global Development Group or one of the recognized community non-profit organizations, please visit our donations page.