Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Help for plpgsql!!

From: hubert depesz lubaczewski <depesz(at)depesz(dot)pl>
To: pgsql-interfaces(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Help for plpgsql!!
Date: 2000-10-20 18:27:08
Message-ID: 20001020202708.A26979@cyber.cs.net.pl (view raw or whole thread)
Thread:
Lists: pgsql-interfaces
On Wed, Oct 18, 2000 at 09:53:23PM +0000, joel xue wrote:
> create function isFull()
> returns opaque as '
>  begin
>   select count(*) into tmp1 from emp;
              ^^^^

you didn't declare tmp1. before begin write
declare
tmp1 int4;

depesz

-- 
hubert depesz lubaczewski
------------------------------------------------------------------------
   najwspanialszą rzeczą jaką dało nam nowoczesne społeczeństwo,
   jest niesamowita wręcz łatwość unikania kontaktów z nim ...

In response to

pgsql-interfaces by date

Next:From: BillDate: 2000-10-21 02:22:51
Subject: ODBC SQLNumResultCols broken?
Previous:From: Ken KachnowichDate: 2000-10-20 13:41:18
Subject: RE: datetime fix

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group