Skip site navigation (1) Skip section navigation (2)

Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

From: vinny <vinny(at)xs4all(dot)nl>
To: Isaak <isooik(at)gmail(dot)com>
Cc: pgsql-nl-algemeen(at)postgresql(dot)org
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Date: 2010-06-03 19:25:11
Message-ID: 1275593111.8477.10.camel@vinny-laptop (view raw, whole thread or download thread mbox)
Thread:
Lists: pgsql-nl-algemeen
On Thu, 2010-06-03 at 19:53 +0200, Isaak wrote:

> Als ik het goed begrijp hebben multi-kolom indexen geen effect hebben
> op SQL queries met WHERE clausules die niet gebruik maken van de meest
> linkse index. Als dit zo is, moet ik wel een aparte index maken voor
> elke veld die ik apart wil gebruiken in een WHERE clausule. 

Ik denk dat je in de war bent met sorteerhandelingen, die maken gebruik
van de meest linkse kolom in de index.


> Gewoon door een ander veld te gebruiken en indien deze niet uniek is
> een combinatie van velden.

Dan moet je wel eerst definieren welk veld dat zal zijn en welke
combinatie van velden uniek gaat zijn. Vervolgens moet je er ook van
opaan kunnen dat die waarden uniek gaan zijn en dat je daarmee echt het
juiste record en ook alleen het juiste record aanwijst en dan moet je
dus wel een PK aanmaken.

Ik heb de indruk dat je vroegtijdig wilt optimaliseren. Maak de boel
eerst op de gebruikelijke manier aan en als dat niet snel genoeg is kun
je altijd nog dingen aanpassen.

>  De tabel ter kwestie is een tabel die acties van gebruikers opslaat,
> acties zoals "gebruiker bezoekt pagina van boek x", of "gebruiker
> waardeert boek y".

o.k., maar op welke basis zou je dan recods weghalen? Alle acties van
gebruiker X of alle acties die gaan over boek Y?

In response to

pgsql-nl-algemeen by date

Next:From: Ron SmeetsDate: 2010-06-04 08:09:41
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?
Previous:From: IsaakDate: 2010-06-03 17:53:02
Subject: Re: Moet ik oppassen met wat ik index?

Privacy Policy | About PostgreSQL
Copyright © 1996-2017 The PostgreSQL Global Development Group